2004 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ධ්රැව සවිකර ඇති විභව ට්රාන්ස්ෆෝමර්